Конкурс на заміщення вакантних посад

 • 9445

  Положення про порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради  

 

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради (далі конкурс), крім випадків, коли законами України та іншими нормативно-правовими актами встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням селищного голови утворюється конкурсна комісія у складі не менше пяти осіб.

 1.4. До складу конкурсної комісії входять голова, секретар і члени конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії є  секретар селищної ради. Секретарем конкурсної комісії є начальник відділу селищної ради. До складу конкурсної комісії входять головні спеціалісти, спеціалісти  та керівники діючих створених відділів селищної ради. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує один з членів конкурсної комісії за рішенням голови комісії.

 1.5. На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

1.6. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.7. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи,  які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі - близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

1.8. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату селищної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору в межах Драбівської селищної ради.

 

2. Умови проведення конкурсу

 2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним  головою за наявності вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які :

- визнані в установленому порядку недієздатними;

 - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

 2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади посадової особи селищної ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

 1) публікація оголошення органом місцевого самоврядування про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі дані:

1) місцезнаходження Драбівської селищної ради;

2) назви вакантних посад;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені в посадових інструкціях згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (не менше 15 та не більше 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

   В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення осіб на посаду в межах селищної ради згідно з пунктом 1.8. цього Порядку конкурс не оголошується.

 

 

 

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

4.1. Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії  селищної ради, такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1 до Положення);

 2) заповнену особову картку державного службовця з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) електронну декларацію, як кандидата на посаду передбаченою Законом України "Про запобігання корупції";

6) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Додаток 2 до Положення).

4.2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.3. Особа, яка працює у  селищній раді і бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву про участь в конкурсі, а документи зазначені в пункті 4.1. цього Положення, до заяви не додаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має право додати до заяви про участь в конкурсі, крім зазначених документів в пункті 4.1.  цього Положення, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

 4.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря конкурсної комісії. Документи переможця конкурсу, зазначені в пункті 4.1. цього Положення, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.

 

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Драбівської селищної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

 5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату Драбівської селищної ради.

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради та переліки питань на перевірку знання законодавства, в том числі і з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування)  Драбівської селищної ради, затверджуються селищним головою відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробленого та затвердженого Національним агентством України з питань державної служби.

 5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Драбівської селищної ради і протягом року можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу за рішенням селищного голови. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до чинного законодавства України.  

5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Законів України “Про запобігання корупції”, «Про очищення влади» .

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Положення про порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради

 

 

Голові конкурсної комісії

Драбівської селищної ради

____________________________

____________________________

(П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

тел._______________________ 

 

 

  

ЗАЯВА

 

         Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ____________________ Драбівської селищної ради. 

 

         Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби.  

До заяви додаю наступні документи:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

 

«_____»___________20___року                підпис                                  /ПІБ/              

                     

 

 

Додаток 2 

до Положення про порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради

 

 

Голові конкурсної комісії

Драбівської селищної ради

____________________________

____________________________

(П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

тел._______________________ 

 

                                                                                                                                          

 ЗАЯВА

про проведення перевірки, передбаченої

Законом  України “Про очищення влади”

Я,___________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

____ ___________ 20__ р.                                                                                                                                                                                                 (підпис)

 

                                    

 

Додаток 2

Затверджено розпорядженням №  82                                            Драбівського селищного голови                                                                    від   21.05.2020 року

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату  Драбівської селищної ради (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2.Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Драбівської селищної ради   для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради, склад якої затверджено розпорядженням селищного голови  від 21.05.2020 року № 82  ( далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами(тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради.

 1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» наведені в додатку 1 до цього Порядку. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради   затверджується селищним головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність,мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні документів для участі в конкурсі.

 1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради   - всього від 5 питань і більше в залежності від функціональних обов’язків відділу.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради    можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Драбівської селищної ради  , яке відповідає умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Драбівської селищної ради  . Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 90 хвилин. 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'яти бальна система.

 П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»  та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради  .

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Драбівської селищної ради.

 Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, протягом 3 робочих днів проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у Додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря конкурсної комісії відповідно до вимог чинного законодавства.

 4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, які успішно склали іспит.                            

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                         

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту    

кандидатів на заміщення вакантних

посад  посадових осіб місцевого     

самоврядування Драбівської селищної ради    

 

I. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Система адміністративно-територіального устрою України.

19. Органи місцевого самоврядування в Україні.

20. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

Питання на перевірку знання

Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

 2. Посади в органах місцевого самоврядування.

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

 

 Питання на перевірку знання

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Староста об’єднаної територіальної громади.

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.

10. Повноваження селищних рад.

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.

12. Повноваження селищного голови.

13. Порядок формування рад.

14. Постійні комісії селищної ради.

15. Виконавчий комітет селищної ради.

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Право комунальної власності.

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Антикорупційна експертиза.

19. Спеціальна перевірка.

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

 

 

II. Перелік питань 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень  відповідного  відділу

 

Питання на перевірку знань на посаду начальник організаційно-кадрового відділу Драбівської селищної ради (Правила діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом  Міністерства  юстиції  України  від 18.06.2015 р. № 1000/5,Закон “Про відпустки”, КЗпП України, Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників № 29 із  змінами).


1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

2. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

4. Мова звернень громадян та відповідей на них.

5. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

7. Складання та оформлення розпорядчих документів.

8. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

9. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

10. Якими нормативно-правовими актами регламентується робота із зверненнями громадян.

11. Порядок і строки складання номенклатури справ.

12. Визначення тривалості відпустки.

13.Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

14.Термін розгляду звернень громадян.

15.Експертиза цінності документів у діловодстві.

16.Оформлення справ із розгляду звернень громадян.

17.Якими документами регламентується законодавство про працю.

18. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань

19.Оперативне зберігання справ.

20.Розділи Закону України „Про звернення громадян”.

21.Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

22.Порядок розгляду звернень громадян.

23. Видача трудової книжки в разі звільнення.

24.Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

25.Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки .

26. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

27. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

29. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

Питання на перевірку знань бюджетного законодавства та бухгалтерського обліку для  відділу бухгалтерського обліку та звітності

 1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
 2. Виконання місцевих бюджетів.
 3. Види видатків, що здійснюються з районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 4. Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних.
 5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.
 6. Види порушень бюджетного законодавства.
 7. Розрахунки з підзвітними особами.
 8. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).
 9. Вимоги до готівки. Облік операцій з готівкою.
 10. Облік операцій на рахунках в органах Державного казначейства.
 11. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.
 12. Порядок списання простроченої заборгованості.
 13. Необоротні матеріальні активи та відображення їх у фінансовій звітності.
 14. Збалансовані рахунки. Облік надходження та вибуття. Перелік збалансованих рахунків.
 15. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.
 16. Облік внутрішніх розрахунків.
 17. Відрахування із заробітної плати.
 18. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
 19. Звітність бюджетних установ.
 20. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.
 21. Складові частини бюджету.
 22. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
 23. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
 24. Індексація заробітної плати.
 25. Меморіальні ордери: їх види та застосування.
 26. Видатки бюджетної установи.

Питання на перевірку знань на посаду спеціаліста І категорії відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров’я  з питань загальної середньої та дошкільної освіти

1.Право громадян на освіту. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі освіти

3.Структура освіти.

4.Забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами.

5.Форми здобуття освіти.

6. Управління закладом освіти

7.Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

8. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти

9. Права і обов’язки засновника закладу освіти

10.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

11.Управління закладом освіти

12.Організація інклюзивного навчання

13. Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти

14.Завдання дошкільної освіти. Дошкільний вік

15.Роль сім’ї у дошкільній освіті

16.Заклад дошкільної освіти та його повноваження

17.Типи закладів дошкільної освіти

18.Комплектування груп закладу дошкільної освіти

 

Питання на перевірку знань бюджетного законодавства для  посади начальник фінансового відділу:

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду.

3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

4. Складові частини кошторису бюджетної установи.

5. Бюджетна класифікація.

6. Стадії та учасники бюджетного процесу.

7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

8.Виконання місцевих бюджетів.

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

13. Структура місцевих бюджетів.

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

15. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

16. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

18.Види порушень бюджетного законодавства.

19. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

20. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

21. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

22. Місцеві  податки  і збори.

23. Плата  за  землю.

24. Платники податку на доходи фізичних осіб.

25. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?

 26. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

28. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?

29. Що таке план використання бюджетних коштів?     

30. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

 

Питання на перевірку знань законодавства для  посади начальник відділу з питань юридичного забезпечення:

 1. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та господарського).
 2. Терміни набуття чинності нормативно – правових актів .
 3. Повноваження юридичної служби органу виконавчої влади.
 4. Представництво в судовому процесі.
 5. Права юридичної служби органу виконавчої влади.
 6. Укладення, зміна і розірвання договорів.
 7. Стадії судового розгляду.
 8. Набуття права власності на безхазяйну річ.
 9. Поняття та види договору.
 10. Поняття  договору купівлі-продажу, його предмет.
 11. Поняття договору оренди, його предмет.
 12. Відумерлість спадщини.
 13. Поняття комунального унітарного підприємства.
 14. Поняття права господарського відання.
 15. Поняття права оперативного управління.
 16. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини.
 17. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 18. Функції прокуратури.
 19. Система прокуратури України.
 20. Поняття регуляторного акту.
 21. Процедура прийняття регуляторного акта.

 

  

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту    

кандидатів на заміщення вакантних

посад  посадових осіб місцевого     

самоврядування Драбівської селищної ради    

 

 

ДРАБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

               ЗАТВЕРДЖУЮ

        Голова конкурсної комісії

          ____________       _______________

                  (підпис)                               (прізвище, ініціали)

 

“___” ______________ 20__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

      4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату.

 

Фото без опису