АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Драбівської селищної ради об'єднаної територіальної громади «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік»

  • 712

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Драбівської селищної ради об'єднаної територіальної громади

«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України селищні ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням селищної ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території селищної ради (населених пунктів Драбівської селищної ради ОТГ) у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, селищною радою щорічно розробляється  РІШЕННЯ «Про встановлення місцевих податків та зборів», яке офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі неприйняття селищною радою рішення про встановлення місцевих податків та зборів, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням мінімальних ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному року, в якому ставки застосовуються.

Таким чином, проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів.

Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Драбівської селищної територіальної громади і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності та функціонування бюджетних установ та благоустрій територій громади.

Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до бюджету селищної територіальної громади, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість громади.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб'єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 Податкового Кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території населених пунктів Драбівської селищної територіальної гомади.

 

Проектом рішення передбачається затвердити такі місцеві податки і збори :

1) Транспортний податок;

2) Єдиний податок;

3) Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

4) Земельний податок;

5) Туристичний збір.

 

Проект регуляторного акту спрямований на:

1) врегулювання місцевих податків та зборів на території Драбівської селищної територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

           2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до місцевого бюджету для виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Драбівської селищної територіальної громади на 2022 рік;

3) забезпечення відповідних надходжень до бюджету Драбівської селищної територіальної громади від сплати місцевих податків;

4) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

5) вдосконалення відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селищної територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету, створенню фінансової основи самодостатності Драбівської селищної територіальної громади

Альтернатива 2

Не прийняття регуляторного акта

Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за  ставками, встановленими Кодексом, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення відповідних надходжень до бюджету селищної територіальної громади від сплати місцевих податків та зборів.

Посилення фінансових можливостей  місцевої  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

Альтернатива 2

 Відсутні

Відсутні

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця

Населення буде платити податки за ставками згідно рішення Драбівської селищної ради

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

69

156

225

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0%

30,67 %

69,33 %

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків та надання пільг

Суб'єкти господарювання будуть платити податки за ставками згідно рішення Драбівської селищної ради

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

 

Розрахунок сумарних витрат за альтернативами, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не розраховується у зв’язку з відсутністю даних суб’єктів господарювання.

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

відсутні

Альтернатива 2

У зв’язку з неприйняттям цього рішення податки будуть сплачуватись виходячи з попередньо прийнятого рішення

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Встановлення виважених і обговорених  з громадою ставок податків і зборів

Альтернатива 2

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Можливість сплачувати місцеві податки і збори за обґрунтованими ставками.

Вирішення частини соціальних проблем громади за рахунок збільшення надходжень до бюджету селищної територіальної громади.

Податкове навантаження на власників об’єктів, що підлягають оподаткуванню

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2

Відсутні

Податки справлятимуться виходячи  з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

У разі не прийняття регуляторного акту будуть застосовуватись мінімальні ставки, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива надасть можливості:

- соціально підтримати окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати податків;

- отримати додаткові надходження до селищного бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування;

- здійснити планування та прогнозування надходжень місцевих податків і зборів, при формуванні бюджету;

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2

У разі не прийняття регуляторного акту будуть застосовуватись мінімальні ставки, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.

Зміни до чинного законодавства

 

 

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

            Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

            - розробки проекту рішення Драбівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік» та АРВ до нього;

            - оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

             - прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік» на пленарному засіданні сесії селищної ради;

            - оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

            - проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

            Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2022 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік на 2022 рік. Цей термін достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. В разі необхідності можуть  бути  внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

1) забезпечення відповідних надходжень до бюджету Драбівської селищної ради від сплати місцевих податків і зборів

Надходження до бюджету

від сплати місцевих податків і зборів

2020 рік

(факт),

тис.грн.

2021 рік

(очікувані),

тис.грн.

2022 рік

(очікувані)

Місцеві податки і збори, всього:

21953,5

20916,0

22176,0

земельний податок

2002,1

1625,0

2000,0

податок на нерухоме майно

1108,1

1010,0

1150,0

єдиний податок

18817,3

18256,0

19000,0

транспортний податок

26,0

25,0

26,0

туристичний збір

0

0

0

 

2) кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів на офіційному веб-сайті територіальної громади).

     IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету Драбівської селищної ради.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і відповідно статистичний вид даних, що будуть надані відповідними органами влади. Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної необхідності, змін у чинному законодавстві або на підставі аналізу звіту про відстеження регуляторного акту.