Юридичний відділ

каб.309

Куць Микола Миколайович

Начальник відділу

(097) 544 60 98

Петренко Сергій Васильович

Головний спеціаліст

 

 

Графік роботи:

Понеділок– П’ятниця 08:00 до 17:15
П’ятниця 08:00 до 16:00
Обідня перерва 13:00 до 14:00

                                                                               

                                                                                Додаток 3                                                                              

                                                                                до рішення селищної ради

                                                                                від 11.12.2020 № 2-3/VІІІ                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату Драбівської селищної ради

1. Загальні положення

 

         Юридичний відділ апарату Драбівської селищної ради (далі − Відділ) є структурним підрозділом апарату Драбівської селищної ради. Відділ у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується селищному голові та виконавчому комітету   Драбівської селищної ради, є підзвітним і підконтрольним Драбівській селищній раді. Відділ не є юридичною особою.

       У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Драбівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету Драбівської селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

      З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України.

    Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів селищного голови, селищної ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами  селищної ради та їх посадовими особами.

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

     Виконавчий комітет Драбівської селищної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

       Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Драбівської селищної ради, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням селищної ради.

2. Завдання та функції Відділу

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захисті їх законних інтересів;

      забезпечує правильне застосування законодавства селищною радою та її виконавчими органами, інформує селищного голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

      разом з відповідними відділами та службами узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі селищної ради та виконавчого комітету;

      перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх;

    представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Драбівської селищної ради та її виконавчих органів, а також селищного голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

      приймає участь у розробці проектів розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в тому числі нормативного характеру;

     надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям селищної ради, посадовим особам виконавчих органів селищної ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій селищної ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції селищної ради;

    організовує і веде позовну роботу селищної ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

      дає правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються селищним головою від імені селищної ради та її виконавчих органів;

     сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

    проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів селищної ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз’яснює, існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

    здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань згідно зі встановленим графіком;

    розглядає за дорученням селищного голови, його заступника, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань.

      Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання службової таємниці, з питань, які належать до його компетенції. 

3. Права Відділу

         Відділ має право:

     перевіряти дотримання вимог законності   відділами, секторами та іншими виконавчими органами селищної ради, посадовими особами місцевого самоврядування;

      одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів селищної ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

     інформувати селищного голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи селищної ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

     залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу селищної ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

      брати участь у пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних комісій селищної ради, засіданнях виконавчого комітету селищної ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених селищною радою, її виконавчими органами, селищним головою;

       скликати наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

      Пропозиції Відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших правових актів селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови, що суперечать закону, є обов’яз­ковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами.

 

4. Структура та керівництво Відділом

      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду селищним головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

       Працівники Відділу приймаються на посаду на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з посади селищним головою.

      На посаду начальника юридичного відділу  призначається громадянин України, який має вищу юридичну освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магістра, спеціаліста  i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування або за фахом на керiвних посадах в iнших сферах не менше трьох рокiв.

    На посаду спецiалiста юридичного відділу призначається громадянин України, з вищою юридичною освiтою за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста.

       Начальник Відділу:

     здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

     забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови;

       в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та  здійснює контроль за  їх виконанням;

       надає консультації депутатам селищної ради, працівникам відділів, секторів  виконкому;

    візує проекти  рішень селищної ради, виконавчого комітету, селищного голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;

     представляє інтереси селищного голови, селищної ради та її виконавчих органів в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Відділу;

     подає від імені та в інтересах селищного голови, селищної ради та її виконавчих органів позови до відповідного суду;

      бере участь у засіданнях сесій селищної ради, засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

     вносить пропозиції селищному голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

     інформує Драбівську об`єднану територіальну громаду про виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

       здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог  чинного законодавства України.

      У разі перебування начальника відділу у відпустці, тривалому відрядженні або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням селищного голови обов’язки начальника виконує один із працівників відділу.

   Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

 

5. Взаємодія працівників Відділу з структурними підрозділами виконавчих органів селищної ради

 

  Працівники Відділу здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів селищної ради та взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

  Порядок взаємодії працівників Відділу, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

                    

6. Відповідальність

  Посадові особи відділу несуть відповідальність за неналежне, несвоєчасне та неякісне виконання, покладених на відділ даним положенням обов’язків, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між посадовими особами та затверджуються селищним головою у посадових інструкціях.

  За порушення трудової та виконавської дисципліни посадові особи відділу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

7. Прикінцеві положення

         Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

         Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

   Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється селищної радою відповідно до вимог чинного законодавства України.