Організаційно-кадровий відділ

каб. 213, 214

Вакуленко Лариса Іванівна

Начальник відділу

(097) 288 51 07

Коваленко Валентина Василівна

Головний спеціаліст відділу

 

вакансія

Головний спеціаліст (системний адміністратор)

 

                                                     Графік роботи

Понеділок -  пятниця з 08:00 до 17:15
Пятниця з 08:00 до 16:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00

 

                                                                                        Додаток 2                                                                                                                              до рішення селищної ради

                                                                                        від 11.12.2020 № 2-3/VІІІ

 

                                                                                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  організаційно-кадровий відділ

 апарату Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

 Організаційно-кадровий відділ Драбівської селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом апарату Драбівської селищної ради, що утворюється відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Кодексом законів України про працю України, іншими законами та постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Драбівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Драбівського селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.

Структура та чисельність працівників відділу затверджується рішенням Драбівської селищної ради за поданням селищного голови.

 Відділ підзвітний і підконтрольний Драбівській селищній раді (далі – селищна рада), підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, голові селищної ради, заступнику селищного голови, секретарю ради та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради.

 Відділ не має статусу юридичної особи.

 Відділ має власну печатку.

Діяльність Відділу здійснюється на основі планів роботи селищної ради, виконавчого комітету та планів роботи відділу.

 

2. Основні завдання Відділу

Основними завданнями Відділу є:

- організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

- забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи і проходження служби в органах місцевого самоврядування в селищній раді та її виконавчих органах.

 

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 здійснює аналітичну та організаційну роботу щодо прийнятих рішень селищної ради, її виконавчого комітету, доручень і розпоряджень селищного голови з кадрових питань та основної діяльності (в межах повноважень);

 розробляє проєкти рішень Драбівської селищної ради, її виконавчого комітету з питань віднесених до його компетенції, проводить експертизу проєктів рішень виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови в межах наданих повноважень;

 готує проєкти планів роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради;

 узагальнює матеріали про хід виконання планів роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради і подає їх на розгляд селищного голови;

 здійснює опрацювання та розробку проєктів розпоряджень селищного голови з питань, що входять до компетенції відділу, забезпечує їх виконання;

 спільно із загальним відділом апарату селищної ради здійснює організаційне забезпечення проведення сесій селищної ради, засідань виконавчого комітету Драбівської селищної ради, апаратних нарад при селищному голові;

 бере участь в організації проведення засідань нарад, комісій, круглих столів, зустрічей при керівництві селищної ради, забезпечує планування та проведення виїзних нарад за участі селищного голови;

 бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, питань організації, підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, всеукраїнських і місцевих референдумів;

 бере участь у підготовці та проведенні урочистих і святкових заходів, організовуєучасть в нихделегаційвід населених пунктіву межах повноважень відділу;

 спільно з іншими відділами апаратуселищної ради бере участь у забезпеченні організаційної підготовки заходів з нагоди державних свят, інших масових заходів;

 забезпечує оприлюднення документів, прийнятих селищною радою, її виконавчим комітетом та виданих селищним головою розпоряджень з основної діяльності;

 забезпечує висвітлення діяльності селищної ради, виконавчого комітету селищної ради на офіційному веб-сайті Драбівської селищної ради та в засобах масової інформації;

 забезпечує технічну підтримку веб-сайту Драбівської селищної ради, впровадження інформаційних систем і технологій у селищній раді;

 разом з начальниками відділів селищної ради розробляє плани роботи з кадрами, визначає потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

 здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

проводить роботу з резервом кадрів, здійснює організаційно-методичне формування кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у відділах селищної ради, вносить селищному голові та начальникам відділів селищної ради рекомендації про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення по службі;

 вивчає разом з начальниками інших виконавчих органів ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті селищної ради та її виконавчому комітеті, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на роботу в органи місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, контролює добір кадрів в апараті селищної ради та її виконавчому комітеті;

приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

готує проєкти розпоряджень про призначення, звільнення працівників, присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, встановлення надбавок, відрядження, заохочення, дисциплінарні стягнення та стажування працівників;

розглядає та вносить селищному голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб селищної ради, готує разом з працівником, відповідальним за стажування, документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

відстежує індивідуальні здібності, професійну підготовку та результативність роботи посадових осіб місцевого самоврядування з метою підвищення, переміщення його по службі в апараті селищної ради, а також переведення до іншого відділу селищної ради чи в іншу установу за його згодою;

оформляє документи про складання Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;

обчислює стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників селищної ради;

веде табельний облік працівників селищної ради;

готує необхідні документи до нагородження грамотами та подяками та іншими державними нагородами, почесними званнями працівників селищної ради та її виконавчого комітету.

в межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури селищної ради та штатного розпису апарату селищної ради;

здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників селищної ради;

проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

готує документи для відрядження на працівників апарату селищної ради;

разом з начальниками виконавчих органів селищної ради та її виконавчого комітету здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами селищної ради відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).

надає методичну допомогу іншим виконавчим органам селищної ради та її виконавчого комітету з питань кадрової роботи;

проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

забезпечує виконання чинного законодавства про військовий облік працівників селищної ради;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

3. Права Відділу

 Відділмає право:

вносити на розгляд селищного голови, заступника голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Драбівської селищної радипроєкти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету, рішень селищної ради, доповідні записки, пропозиції з питань, що входять до компетенції відділу;

одержувати від виконавчих органів селищної ради та її виконавчого комітету письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

братиучастьу засіданнях виконавчого комітету, засіданнях, що проводяться в інших структурних підрозділах, засіданнях дорадчих органівз питань, щовідносяться до компетенції відділу;

одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби-відповіднідокументи, від виконавчих органів селищної ради та її виконавчого комітету, територіальних органів центральної виконавчої влади необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання увипадкахпорушення встановленогопорядку роботи з документами;

 за згодою секретаря селищної ради повертати відділам селищної ради проєкти рішень ради та інші документи, подані з порушенням вимог регламенту селищної ради, та порядку підготовки проєктів рішень ради;

 за погодженням із селищним головою, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної радидля вивчення і розгляду питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань;

 спільно з начальниками відділів селищної ради перевіряти і контролювати дотримання працівниками правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

 при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіяти з структурними підрозділами селищної ради, старостами, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

4. Обов'язки працівників Відділу

 Працівники відділ зобов’язані:

 сумлінно ставитися до виконання посадових обов’язків, суворо дотримуватися у своїй роботі вимог чинного законодавства, законних інтересів та прав громадян;

 інформувати селищного голову, його заступника, керуючого справами селищної ради:

 у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за його межі;

 у випадках, коли відповідні структурні підрозділи селищної ради або службові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.

 

5. Керівництво Відділом

 Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду селищним головою у порядку, визначеномуЗаконом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України, звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю України.

 Начальник відділу безпосередньо здійснює керівництво відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ, розподіляє роботу між працівниками, звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ завдань.

 Начальник відділу несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України за розголошення відомостей, конфіденційної інформації.

 Начальник відділу представляєвідділ у державнихустановахта громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністювідділу.

 

6. Заключні положення

Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права працівників відділу забезпечуються відповідно до чинного законодавства України.

Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

Для забезпечення виконання завдань, покладених на відділ, в кошторисі витрат на утримання селищної ради передбачаються відповідні видатки.

 Положення про відділ періодично переглядається та в установленому порядку до нього можуть бути внесені зміни і доповнення

 

Гід державних послуг. Банер