E-mail : vo_drabiv@ukr.net

 

Начальник відділу освіти

Баштан Василь Павлович  (каб. 311)

 

Головний спеціаліст

Петренко Юрій Іванович (каб. 305)

 

Головний спеціаліст

Перепелиця Людмила Олексіївна (каб. 305)

 

Головний бухгалтер

Діхтяренко Ніна Іванівна (каб. 310)

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії селищної ради

від 17.12.2021 № 20-34 /VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Драбівської селищної ради
 

І. Загальні положення

 

1. Відділ освіти Драбівської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом ради.

2. Відділ утворюється Драбівською селищною радою, підзвітний та підконтрольний Драбівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Драбівської селищної ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

4. Структура та чисельність Відділу затверджуються рішенням Драбівської селищної ради.

5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Драбівської селищної ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланк, штампи встановленого зразка зі своїм найменуванням.

7. Місце знаходження: 19801, Черкаська область, Золотоніський район, селище міського типу Драбів, вулиця Центральна, будинок 69.

8. Назва юридичної особи:

- повна: Відділ освіти Драбівської селищної ради;

- скорочена: Відділ освіти.

ІІ. Мета створення Відділу

1.Відділ створено з метою:

здійснення Драбівською селищною радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;

забезпечення на території Драбівської селищної територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

ІІІ. Основні завдання, функції та права

 

3.1. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

3.1.1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території Драбівської селищної територіальної громади;

3.1.2. Забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на території Драбівської селищної територіальної громади;

3.1.3. Вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на території Драбівської селищної територіальної громади, у дошкільній та позашкільній освіті;

3.1.4. Сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

3.1.5.Створює умови через комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Драбівської селищної ради, забезпечує їх перепідготовку та професійний розвиток;

3.1.6. Забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,

3.1.7. Здійснює підготовку проектів рішень Драбівської селищної ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

3.1.8. Забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

2.2.9. Здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує такі функції:

3.3.1. Забезпечує виконання рішень Драбівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Драбівського селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

3.3.2. Здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної загальної середньої, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

3.3.3. Веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України ;

3.3.4. Порушує перед Драбівською селищною радою питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;

3.3.5. Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та повної середньої, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі;

3.3.6. Порушує перед Драбівською селищною радою питання про засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

3.3.7. Готує пропозиції щодо призначення керівників закладів освіти згідно з чинним законодавством за підсумками проведення конкурсу відповідно до Положення про проведення конкурсу, затвердженого рішенням селищної ради, бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів, що перебувають у підпорядкуванні Відділу;

3.3.8. Вносить пропозиції щодо закріплення за закладами освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

3.3.9. Сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, зокрема будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг відповідно до встановлених державних стандартів освіти;

3.3.10. Сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

3.3.11. Забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

3.3.12. Збирає, узагальнює та вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;

3.3.13. Організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

3.3.14. Організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

3.3.15. Забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

3.3.16. Погоджує штатні розписи закладів освіти громади;

3.3.17. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

3.3.18. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо створення належних умов для складання пробного та  зовнішнього незалежного оцінювання;

3.3.19. Аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

3.3.20. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

3.3.21. Координує дотримання законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

3.3.22. Здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої діяльності;

3.3.23. Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

3.3.24. Створює умови для одержання дітьми з особливими освітніми потребами освіти, зокрема через інклюзивно-ресурсний центр та розвиток інклюзивної форми навчання;

3.3.25. Здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

3.3.26. Вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;

3.3.27. Вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, пришкільних відпочинкових таборів, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

3.3.28. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.29. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.30. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту прав даної категорії дітей.

3.3.31. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед учнів (вихованців) у закладах освіти, приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачів освіти (вихованців).

3.3.32. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.33. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

3.3.34. За запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

3.3.35. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

3.3.36. Здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, рішень Драбівської селищної ради та цього Положення.

3.4.Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3. Скликати щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Вносити пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузі територіальної громади.

3.4.5. У  межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати керівникам закладів освіти та комунальних установ, працівникам структурних підрозділів Відділу доплати, надбавки та інші заохочувальні й компенсаційні виплати. 

3.4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

ІV. Структура Відділу

 

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення селищним головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

4.3. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

4.4. У Відділі за рішенням селищної ради можуть створюватися структурні підрозділи, при Відділі - ради, колегії, комісії тощо, зокрема за участю інститутів громадянського суспільства.

 

V. Керівництво Відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.

5.2. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою педагогічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або на керівних посадах підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності не менше 2 років.

5.3. Начальник Відділу:

5.3.1. Здійснює керівництво роботою Відділу, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на Відділ, звітує про виконання покладених на Відділ завдань;

5.3.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.3.3. Діє без доручення, представляє інтереси Відділу в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

5.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу.

5.3.6. Призначає на посади та звільняє з посад керівників державних та комунальних закладів дошкільної та позашкільної освіти (стаття 31 Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 23 Закону України «Про позашкільну освіту»), керівника та працівників структурних підрозділів Відділу.

5.3.7. Має право брати участь у засіданнях сесії селищної ради, виконавчого комітету, постійних комісіях ради, консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах.

5.3.8. Виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим Положенням;

5.3.9.Здійснює інші повноваження та функції, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 

VI. Фінансування діяльності Відділу

 

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання, інших коштів, переданих Відділу згідно з чинним законодавством..

6.2 Джерелами фінансування Відділу є кошти селищного бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю Драбівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.4. Ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах і організаціях, підпорядкованих Відділу, відповідно до рішення селищної ради проводиться централізованою бухгалтерією.

6.5. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства і ведеться централізованою бухгалтерією, створеною згідно з рішенням селищної ради.

6.6. Відділ є бюджетною, не прибутковою установою.

 

VII. Заключні положення

 

7.1 Виконавчий комітет селищної ради створює умови для ефективної праці працівників Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

7.2. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

7.3 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням сесії селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                              Олександр МІРОШНИК

 

Гід державних послуг. Банер