Телефон : 30690

E-mail : drabiv_km@ukr.net

каб. 210

 

Начальник відділу

Кутовий Володимир Іванович

Головний спеціаліст

Яненко Руслан Вікторович

Провідний спеціаліст

Баштан Віталій Степанович

 

 


Додаток 6

до рішення сесії селищної ради від 11.12.2020 року

 № 2-3/VІІІ

 

Положення про відділ комунальної власності,

ЖКГ, будівництва та архітектури апарату Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ комунального майна, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури (далі - Відділ) є структурним підрозділом Драбівської селищної ради, утворюється рішенням селищної ради, є підзвітним та підконтрольним селищній раді, її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядковується селищному голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами , а також цим Положенням.

1.3. Положення про Відділ, його структура, штатна чисельність працівників затверджуються селищною радою за поданням її голови.

1.4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.

 

2. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації повноважень селищної ради у сфері управління, оренди, використання, приватизації та відчуження майна, що належать до комунальної власності Драбівської селищної територіальної громади.

2.1.2. Забезпечення реалізації державної політики у сферах житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури, поводження з побутовими відходами, благоустрою на території населених пунктів громади.

2.1.3. Координація та контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства по забезпеченню безперебійного водо- та теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами, благоустрою.

2.1.4. Участь у підготовці пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2.1.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених завдань виконує наступні функції:

 

2.2.1. У сфері управління комунальним майном:

 • здійснює інвентаризацію та облік майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади;
 • готує пропозиції щодо закріплення комунального майна на праві оперативного управління (господарського відання) та передачі в оренду;
 • проводить процедуру передачі майна в оренду відповідно до прийнятих рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради;
 • готує пропозиції щодо приватизації комунального майна та проводить відповідні підготовчі роботи;
 • здійснює контроль за ефективністю використання, збереження, передачі в оренду закріпленого за підприємствами, установами комунального майна;
 • здійснює методичне керівництво уповноваженими органами з питань управління об’єктами комунальної власності;

- готує до укладання та припинення контракти з керівниками комунальних підприємств, веде реєстрацію строкових трудових договорів.

 

2.2.2. У сфері житлово-комунального господарства та благоустрою:

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету;
 • координує роботу, пов’язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форми власності;
 • здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
 • здійснює збір та аналіз інформації про діяльність підприємств житлово-комунального господарства, розташованих на території громади;
 • аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби ініціює внесення змін в установленому законодавством порядку;
 • розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах надзвичайної ситуації, виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 • здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду та об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
 • сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • забезпечує ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний облік);
 • забезпечує реалізацію повноважень органу місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;
 • бере участь у розробленні і реалізації державних, регіональних та місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання;
 • здійснює аналіз та контроль стану благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;
 • здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою;
 • надає пропозиції щодо затвердження схем санітарного очищення;
 • організовує роботи з благоустрою та озеленення території населених пунктів громади, залучення на договірних засадах з цією метою трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення;
 • бере участь у проведенні рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою;
 • здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою громади;
 • інформує населення про здійснення заходів з благоустрою.

 

2.2.3. У сфері будівництва та архітектури:

  • веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території громади, вносить пропозиції щодо необхідності розроблення та корегування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
  • сприяє створенню та оновленню картографічної основи території населених пунктів громади;
  • у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації місцевого рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо визначення території для містобудівних потреб;
 • розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції за визначенням територій, вибором, вилученням (викупом) і наданням земель для будівних потреб згідно з будівною документацією;
 • видає забудовникам в установленому законодавством порядку будівельні паспорти на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території населених пунктів громади;
 • видає в установленому законодавством паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • видає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва;
 • веде архів містобудівної документації;
 • готує пропозиції щодо найменування (перейменування) вулиць;
 • готує проекти рішення на розгляд виконавчого комітету ради щодо присвоєння (зміни) поштової адреси об'єкту нерухомого майна;
 • регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством, діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання дозволу на її розміщення на території населених пунктів територіальної громади.

 

2.2.4. Інші функції:

 • здійснює розробку проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;
 • забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права Відділу

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, виконавчих органів влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Брати участь у підготовці проектів розпоряджень голови районної ради.

5.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку й комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.6. Представляти в установленому порядку інтереси Відділу у судових органах України під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції Відділу.

 

4. Керівництво

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства.

4.2. Начальник Відділу:

 • здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до положення про Відділ та подає на розгляд селищному голові;
 • розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу;
 • розробляє та подає на затвердження голові селищної ради посадові інструкції працівників Відділу;
 • забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вносить пропозиції щодо заохочення працівників Відділу та накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни;
 • вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
 • планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;
 • звітується перед селищним головою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
 • представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради.

 

5. Заключні положення

5.1. Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам Відділу відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, технічними засобами, канцелярським приладдям, оргтехнікою і телефонним зв’язком, створюються належні умови для роботи працівників.

5.3. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених чинним законодавством та цим Положенням, не допускається.

 

 

Секретар селищної ради                                                 Олександр МІРОШНИК

Гід державних послуг. Банер