Телефон : 31233

E-mail :  drabivzemotg@ukr.net

 

Начальник відділу

Рибка Галина Володимирівна (каб.209)

Головний спеціаліст 

Ольховська Ольга Миколаївна (каб.203)

Головний спеціаліст

Кормаченко Людмила Олександрівна (каб.203)

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

 

Курган Людмила Василівна

Калініченко Ірина Сергіївна (каб. 203)

 


Додаток 7

до рішення сесії селищної ради від 11.12.2020 року

№ 2-3/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин та екології апарату Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

 Відділ земельних відносин та екології (далі – відділ) утворюється Драбівською селищною радою, забезпечує виконання покладених на нього завдань. Ліквідація або реорганізація відділу відбувається на підставі рішення сесії Драбівської селищної ради відповідно до чинного законодавства.

 Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією селищної ради.

 Відділ є підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований, селищному голові, а в плані делегованих повноважень - виконавчому комітету.

 Працівники відділу здійснюють свої функціональні обов’язки на підставі посадових інструкцій, затверджених селищним головою.

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями сесії селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням сесії селищної ради за пропозицією селищного голови та/або депутатів селищної ради, начальника відділу.

 

2. Завдання відділу

 

 У сфері дотримання земельного законодавства:

 забезпечення конституційних та законних прав громадян та юри­дичних осіб на землю відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, інших законів та нормативних актів України;

 надання пропозицій та підготовка проектів рішень селищної ради та актів виконавчого комітету ради з питань, що належать до компетенції відділу;

 здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, за складанням землевпорядної документації;

 внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів в галузі регулювання земельних відносин;

 розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, що нале­жать до функціональних повноважень відділу.

 У сфері дотримання екологічного та природоохоронного законодавства:

 забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, формування, збереження та використання екологічної мережі;

 здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодав­ства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

 готує і подає на затвердження ради проек­ти місцевих програм охорони довкілля;

 формує банк екологічних даних про стан навколишнього природ­ного середовища на території громади.

 Відділ в межах своєї компетенції видає відповідні довідки.

 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.

 Виконує інші завдання у відповідності до доручень, рішень селищної ради, розпоряджень селищного голови.

 

3. Функції відділу

 Відділ в межах своїх повноважень:

 здійснює підготовку та виносить на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та сесії селищної ради проекти рішень в галузі земельних відносин;

 надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду, передачі земельних ділянок без­оплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та вирішення інших питань, передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин;

 розробляє пропозиції для розгляду у встановленому порядку встановлення і зміну меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Драбівської селищної ради;

 комісійно вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством;

 розробляє програми в галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища та подає їх на затвердження сесії селищної ради, організовує їх виконання та подає селищній раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм;

 організовує підготовку регуляторного акту стосовно ставок податку та орендної плати;

 веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з селищною радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов'язаних з строками користування земельними ділянками;

 здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно рішень сесії селищної ради;

 надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

 надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

 здійснює контроль за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території об’єднаної громади;

 подає пропозиції в межах своєї компетенції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 забезпечує проведення єдиної політики Драбівської громади щодо організації робіт з озеленення, підготовки та реалізації екологічних програм;

 розглядає звернення громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до компетенції відділу;

 проводить облік зелених насаджень Драбівської громади, оформлює дозвільні документи на видалення зелених насаджень;

 контролює виконання заходів та стан організації благоустрою Драбівської громади;

 бере участь у розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

 вирішує інші питання у галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища Драбівської громади, керуючись чинним законодавством України;

 виконує інші доручення селищного голови, інших посадових осіб селищної ради, відповідно до розподілу повноважень.

 

4. Права відділу

 Відділ має право:

 одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів влади, підприємств, установ та організацій неза­лежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 залучати до участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підпри­ємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представ­ників громадських об’єднань (за згодою);

 скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

 користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку й комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

5. Керівництво відділом

Відділ очолює начальник відділу, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.

На посаду начальника відділу призначаються особи з повною вищою землевпорядною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Начальник відділу безпосередньо здійснює керівництво відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ, внутрішнього трудового розпорядку, визначає порядок роботи відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ завдань, підписує (візує) документи, що подаються селищному голові, його заступнику.

Начальник відділу має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам відділу, які є обов’язковими для виконання.

Начальник відділу вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу, відповідно до Положення про преміювання працівників селищної ради, надання їм матеріальної допомоги, накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

 Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ.

Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

Затверджує розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни.

 Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові інструкції працівників відділу.

 Готує і подає для подальшого затвердження Положення про відділ.

 Координує взаємодію відділу з іншими відділами виконавчого апарату селищної ради.

 Має право бути присутнім на засіданнях сесії селищної ради, виконавчого комітету, постійних комісіях ради, консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах.

 Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

6. Відповідальність

 Працівники відділу зобов’язані:

 діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України;

 дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність відділу;

 зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

 постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 

 Працівники відділу несуть відповідальність за:

 не виконання покладених на відділ завдань і не здійснення ними своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

 не виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови;

 збереження документів, які зберігаються та надійшли у відділ;

 порушення трудової та виконавської дисципліни;

 неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

 

7. Заключні положення

 Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства України.

 Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

 Положення про відділ періодично переглядається та в установленому порядку до нього можуть бути внесені зміни і доповнення.

 

 

Секретар селищної ради                                             Олександр МІРОШНИК

 

Гід державних послуг. Банер