Телефон : 31237

E-mail : drabiv_buch@ukr.net

 

Ніконова Наталія Іванівна

Начальник відділу-головний бухгалтер

Мурашко Зоя Йосипівна

Провідний спеціаліст

Власенко Світлана Віталіївна

Головний спеціаліст 

 

 


Додаток 4

до рішення селищної ради від

11.12.2020 № 2-3/VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

апарату Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ), утворюється Драбівською селищною радою, забезпечує виконання покладених на нього завдань. Ліквідація або реорганізація відділу відбувається на підставі рішення сесії Драбівської селищної ради відповідно до чинного законодавства.

Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією селищної ради.

Відділ є підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований, селищному голові, а в плані делегованих повноважень виконавчому комітету.

Працівники відділу здійснюють свої функціональні обов’язки на підставі посадових інструкцій, затверджених селищним головою.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями сесії селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням сесії селищної ради за пропозицією селищного голови та/або депутатів селищної ради, начальника відділу.

2. Завдання відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

веде бухгалтерський облік відповідно до стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

 дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

 правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

 використанням бюджетних коштів;

 повнотою сплати податків.

 Відділ своєчасно подає звітність.

 Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

 Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

 інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

 Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності.

 Відділ забезпечує:

 дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

 достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

 повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

 зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

 користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

 відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

 Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 Відділ в межах своєї компетенції:

 видає відповідні довідки;

 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

 забезпечує захист персональних даних;

 виконує інші завдання у відповідності до доручень, рішень або розпоряджень селищної ради.

3. Функції відділу

Основними функціями відділу є:

виконання кошторисів виконавчих органів Драбівської селищної ради по яких ведення бухгалтерського обліку покладено на відділ бухгалтерського обліку та звітності, кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями;

контроль за правильним і економним витрачанням коштів у відповідності з відкритими кредитами (асигнуваннями) і їх цільового використання по затверджених кошторисах витрат по бюджету з урахуванням внесених змін в установленому порядку а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;

здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій;

перевірка правильності оформлення документів і законності здійснення операцій;

нарахування і виплата у відповідні терміни заробітної плати працівникам установ селищної ради;

ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності, аналіз економного використання бюджетних коштів Драбівської селищної ради;

проведення розрахунків з організаціями, підприємствами та окремими особами;

збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчому органу селищної ради та бюджетним установам , що перебувають на балансі;

складання та подання в установлені строки відповідним органам бухгалтерської звітності;

проведення в установлені терміни інвентаризації розрахунків та матеріальних цінностей, які належать структурним підрозділам Драбівської селищної ради;

проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб, які обслуговуються у відділі бухгалтерського обліку та звітності правильності обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх збереженні;

участь у розробленні структури Драбівської селищної ради , її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції;

розроблення та погодження рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови про виділення коштів з селищного бюджету та передачу матеріальних цінностей, які знаходяться в комунальній власності;

зберігання бухгалтерських документів, а також здача їх в архів у встановленому порядку;

виконує інші завдання у відповідності до доручень, рішень або розпоряджень селищної ради.

 

4. Керівництво відділом

 

Керівництво відділом здійснює начальник відділу - головний бухгалтер, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.

На посаду начальник відділу - головного бухгалтера призначаються особи з повною вищою освітою бухгалтер, економіст за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або на керівних посадах підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності не менше 2 років.

Начальник відділу - головний бухгалтер безпосередньо здійснює керівництво відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ, внутрішнього трудового розпорядку, визначає порядок роботи відділу, розподіляє роботу між працівниками, звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ завдань, підписує (візує) документи, що подаються селищному голові, його заступникам.

Начальник відділу - головний бухгалтер має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам відділу, які є обов’язковими для виконання.

Начальник відділу - головний бухгалтер вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу, відповідно до Положення про преміювання працівників селищної ради, надання їм матеріальної допомоги, накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ.

Забезпечує виконання рішень сесії селищної ради, плану роботи виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень селищного голови та його заступників, плану роботи відділу.

Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

Вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників відділу, бере участь у проведенні атестації .

Вносить пропозиції керівництву селищної ради про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, згідно чинного законодавства.

Затверджує розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни.

Розробляє і вносить на затвердження селищного голови посадові інструкції працівників відділу.

Готує і подає для подальшого затвердження зміни до Положення про відділ.

Координує взаємодію відділу з іншими відділами виконавчого апарату селищної ради.

Має право бути присутнім на засіданнях сесії селищної ради, постійних комісій ради, виконавчому комітеті, консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах.

Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

5. Права відділу

Відділ має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів влади, підприємств, установ та організацій неза­лежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підпри­ємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представ­ників громадських об’єднань (за згодою);

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку й комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 Працівники відділу зобов’язані:

 діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України;

 дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність відділу;

 зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

 постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 

6. Відповідальність

 Працівники відділу несуть відповідальність за:

 не виконання покладених на відділ завдань і не здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

 не виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови;

 не своєчасну і не достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства;

 підготовку проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що відносяться до компетенції відділу;

 несвоєчасний розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством;

 збереження документів, які зберігаються та надійшли у відділ;

 порушення трудової та виконавської дисципліни;

 неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів

 7. Заключні положення

 

Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства України.

Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

Для забезпечення виконання завдань, покладених на відділ, в кошторисі витрат на утримання селищної ради передбачаються відповідні видатки.

 Положення про відділ періодично переглядається та в установленому порядку до нього можуть бути внесені зміни і доповнення.

 

 

 

Секретар селищної ради                      Олександр МІРОШНИК

Гід державних послуг. Банер