Телефон : 30202

E-mail : [email protected]

Начальник відділу

-

Головний спеціаліст

Лисенко Ірина Григорівна

 

 

Додаток 5

до рішення селищної ради від

11.12.2020 № 2-3/VІІІ

 

Положення

про відділ економічного розвитку та інвестицій

апарату Драбівської селищної ради

 

1. Загальні положення.

 

Відділ економічного розвитку та інвестицій апарату Драбівської селищної ради (далі – відділ) утворюється Драбівською селищною радою, забезпечує виконання покладених на нього завдань. Ліквідація або реорганізація відділу відбувається на підставі рішення сесії Драбівської селищної ради відповідно до чинного законодавства.

 Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією селищної ради.

 Відділ є підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований селищному голові, а в плані делегованих повноважень - виконавчому комітету селищної ради.

 Працівники відділу здійснюють свої функціональні обов’язки на підставі посадових інструкцій, затверджених селищним головою.

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями сесії селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням сесії селищної ради за пропозицією селищного голови та/або депутатів селищної ради, начальника відділу.

 

2. Основні завдання відділу

 

 У межах повноважень відділ здійснює:

 аналіз стану і тенденції економічного і соціального розвитку Драбівської громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозицій з цих питань;

 підготовку проектів програм та стратегій соціально-економічного розвитку Драбівської громади, аналітичних матеріалів, планових показників;

 розроблення заходів, спрямованих на залучення інвестицій, в тому числі — іноземних, кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу Драбівської громади;

 забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;

 формування бази проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу Драбівської громади;

 пошук та інформування потенційних інвесторів, у тому числі закордонних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших проектів, що потребують залучення інвестицій;

 інформування суб’єктів господарювання Драбівської громади про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності, надає їм практичну допомогу для участі в цих заходах;

 заходи щодо сприяння в отриманні комунальними підприємствами кредитів для інвестування пріоритетних напрямків розвитку;

 підготовку матералів для подання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Черкаській обласній державній адміністрації інформації щодо переліку об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету України, місцевого бюджету та залучених інвестицій;

 супроводження інвестиційних проєктів;

 реалізацію державної регуляторної політики;

 підготовку угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно-транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою Драбівської громади;

 щоквартальний аналіз стану справ із залучення інвестицій та економічного розвитку, готує аналітичні матеріали щодо прогнозу розвитку території Драбівської громади;

 аналітичне оцінювання інвестиційних проектів та ефективності їх впровадження;

 заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату та економічного розвитку Драбівської громади, розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

 

3. Права відділу

 

 Відділ в межах своїх повноважень має право:

 отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів влади, підприємств, установ та організацій неза­лежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 залучати до участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підпри­ємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представ­ників громадських об’єднань (за згодою);

 скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

 користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку й комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. Керівництво відділом

 

 Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Драбівський селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 Начальник відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності відділу, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

 Начальник відділу:

 Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу;

 Затверджує посадові обов’язки працівників відділу;

 Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами ради громади;

 Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

 Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу.

 Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, організовує і контролює їх роботу.

 Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.

 Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

 Начальник відділу вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу, відповідно до Положення про преміювання працівників селищної ради, надання їм матеріальної допомоги, накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

 Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

 Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

5. Відповідальність

 

 Працівники відділу несуть відповідальність за:

 не виконання покладених на відділ завдань і не здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

 порушення трудової та виконавської дисципліни;

 неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

 

6. Заключні положення

 

 Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права працівників відділу забезпечуються відповідно до чинного законодавства України.

 Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

 Положення про відділ періодично переглядається та в установленому порядку до нього можуть бути внесені зміни і доповнення.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Олександр МІРОШНИК